Pełen zakres usług

Usługi kadrowo-płacowe

Zakres wsparcia:

Usługi kadrowe:

 • przygotowanie kompletu dokumentów wypełnianych przez kandydata do pracy a później pracownika, potrzebnych do nawiązania stosunku pracy; zadbamy, aby zestaw pozyskiwanych informacji był zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych
 •  prowadzenie teczek osobowych pracowników
 •  zgłaszanie do ZUS pracowników, członków ich rodzin, dokonywanie zmian w zgłoszeniach, wyrejestrowywanie z ubezpieczeń
 •  monitorowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych, szkoleń BHP
 •  sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz dokumentów związanych ze zmianą ich warunków w trakcie zatrudnienia
 •  rozliczanie czasu pracy, ewidencjonowanie i rozliczanie absencji pracowniczych
 • ustalanie wymiarów i limitów urlopów, prowadzenie kartotek urlopowych
 •  bieżąca obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji do PFRON
 • sporządzanie raportów statystycznych do GUS
 • opracowanie raportów i zestawień zawierających dane kadrowe, zgodnie z potrzebami klienta
 • wystawianie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie
 • wystawianie świadectw pracy
 • wsparcie w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, przygotowanie firmy do kontroli PIP, ZUS, US, Straży Granicznej, na życzenie klienta
 • reprezentowanie firmy przed kontrolującymi, dostarczanie niezbędnych dokumentów, udzielanie wyjaśnień
 • doraźne zastępstwo pracowników działu kadr
 • bieżące konsultacje z zakresu prawa pracy, podatków, ubezpieczeń społecznych, RODO

Usługi płacowe:

 • naliczanie wynagrodzeń i przygotowanie list płac w oparciu o wytyczne klienta, zgodnie z przepisami prawa pracy oraz aktami wewnętrznymi
 • rozliczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłat zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich
 • przygotowywanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS, deklaracji ZUS IWA
 • sporządzanie miesięcznych informacji o wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie zobowiązań wobec PFRON, PPK
 • sporządzanie raportów płacowych, zgodnie z potrzebami klienta
 • wystawianie zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodów
 • przygotowywanie dla pracowników informacji o naliczonym wynagrodzeniu oraz dokonanych potrąceniach (tzw. paski wynagrodzeń)
 • wsparcie działu księgowego, przygotowywanie list plac z podziałem na miejsce powstawania kosztów
 • coroczne sporządzanie deklaracji podatkowych: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR

Usługi doradztwa HR i doradztwa personalnego

Zakres wsparcia:

Audyt wewnętrznej obsługi kadrowo-płacowej:

 • sprawdzenie prawidłowości prowadzonej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • sprawdzenie poprawności naliczania wynagrodzeń pod kątem ich zgodności z zawartymi umowami, przepisami prawa pracy i
  obowiązującymi regulaminami
 • sprawdzenie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych

Audyt i modyfikacja istniejących, lub opracowanie nowych wewnątrzzakładowych przepisów prawa:

 • optymalizacja lub opracowanie Regulaminu pracy
 • optymalizacja lub opracowanie Regulaminu wynagradzania
 • przegląd struktury organizacyjnej, opisów stanowisk

Audyt i modyfikacja poszczególnych funkcji personalnych:

 • analiza przebiegu procesu rekrutacji i selekcji pracowników, stworzenie odpowiednich procedur gwarantujących ochronę danych osobowych
 • analiza przebiegu procesu onboardingu, stworzenie procedur wdrażania pracownika
 • analiza przebiegu procesu szkoleń i rozwoju, stworzenie procedur, planu szkoleń, budżetu szkoleń
 • analiza przebiegu procesu offboardingu, stworzenie procedur na wypadek odejścia pracownika, ankiety przyczyny odejść

Wsparcie w procesach rekrutacyjnych:

 • analiza stanowiska pracy i przygotowanie profilu kandydata
 •  sporządzenie oferty pracy, ogłoszenia rekrutacyjnego
 • dobór kanałów i metod rekrutacji
 • zbieranie, analiza i selekcja ofert
 • wstępny wywiad sprawdzający wymagane kompetencje

Wsparcie w zakresie budowania wizerunku pracodawcy:

 • sporządzenie ankiety satysfakcji pracowników i przeprowadzenie badania,
 • usprawnianie komunikacji,
 • budowanie ścieżek awansu zawodowego,
 • przegląd i dobór benefitów
 • przegląd i projektowanie systemów motywacyjnych
 • inne działania, zgodnie z potrzebami pracodawcy

Usługi szkoleniowe

Zakres wsparcia:

Szkolenia z prawa pracy:

 • przeszkolenie kadry zarządzającej z podstaw prawa pracy (zasady zawierania umów, uprawnienia pracownicze, zasady rozliczania czasu
  pracy i usprawiedliwiania nieobecności, uprawnienia urlopowe i zasady udzielania urlopów, zasady zwalniania…)
 •  szkolenia dla przedsiębiorców jako pracodawców z zakresu praw i obowiązków pracodawcy i pracownika
 • szkolenia wstępne dla pracowników z zakresu prawa pracy i regulaminów wewnętrznych

Współpraca z jednostkami szkoleniowymi:

 • prowadzenie kursów kadrowo-płacowych,
 • szkolenia w ramach projektów z dofinansowania UE, PUP, np. z zakładania działalności gospodarczej
 • prowadzenie szkoleń z metod rekrutacji i selekcji pracowników
 • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych

Usługi Ochrony Danych Osobowych

Zakres wsparcia:

Audyt RODO:

 • sporządzenie mapy procesów przetwarzania danych
 • analiza dokumentów, np. umów, regulaminów, procedur, upoważnień pod względem zgodności z RODO
 • weryfikacja kluczowych miejsc, np. serwerownia, archiwum, dział personalny pod względem stosowanych zabezpieczeń
 • przegląd technicznych środków ochrony danych osobowych
 • weryfikacja kluczowych osób w firmie pod kątem stanu wiedzy z zakresu RODO

Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych:

 • przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu RODO
 • opracowanie Rejestru Czynności Przetwarzania
 • opracowanie wzorów klauzul, zgód, upoważnień, umów
 • opracowanie procedur, instrukcji, zaleceń w postępowaniu z dokumentacją i danymi zgromadzonymi w wersji elektronicznej
 • opracowanie instrukcji postępowania na wypadek incydentu związanego z ochroną danych osobowych
 • opracowanie zasad kontaktu z osobami, których zgromadzone dane dotyczą
  w wersji rozszerzonej opieka Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
 • zadania zgodne z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 • bieżące konsultacje, udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości zakresu ochrony danych osobowych


Szkolenie RODO:

 • przeszkolenie osób przetwarzających dane osobowe, tj. pracowników, właścicieli procesów, kadry zarządzającej
 • przeprowadzenie warsztatów: analiza dokumentów, procedur, zabezpieczeń stosowanych u klienta pod kątem zgodności z RODO
 • przygotowanie osób przetwarzających dane osobowe do świadomego postępowania z danymi i planowania działań chroniących dane