usługi

pełna oferta

usługi kadrowo-płacowe

Osoby zajmujące się w firmach zadaniami z zakresu kadr i płac muszą zapewnić zgodną z prawem i sprawną obsługę pracownika. Wobec nieustannie zmieniających się regulacji prawnych i rosnących oczekiwań pracowników, co do fachowości i jakości tych zadań pracodawcy systematycznie szkolą swoje kadry i wyposażają w odpowiednie narzędzia. Wiąże się to z ciągłym ponoszeniem kosztów i często wykracza poza możliwości przedsiębiorcy. Odpowiedzialność za zgodną z prawem administrację kadrową ponosi pracodawca, dlatego tak ważne jest, komu powierza te zadania. HR Progres daje gwarancję prowadzenia kadr i płac zgodnie z najlepszymi praktykami. Obsługa uwzględniająca potrzeby pracowników, zachowująca standardy poufności związane z ochroną ich danych osobowych 

ma również wpływ na ich poziom  zadowolenia i może przekładać się na motywację do pracy i przywiązanie do pracodawcy. Dzięki świadczonym przez nas usługom przedsiębiorca zyskuje dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów i unika utrzymywania wyspecjalizowanych działów. Obsługa uwzględniająca potrzeby pracowników, zachowująca standardy poufności związane z ochroną ich danych osobowych ma również wpływ na ich poziom zadowolenia i może przekładać się na motywację do pracy i przywiązanie do pracodawcy. Powierzenie administracji kadrowej firmie HR Progres zwiększy efektywność w zakresie zarządzania kadrami i pozwoli na zaangażowanie przedsiębiorcy w główny profil działalności, co sprzyja rozwojowi i ekspansji.

usługi kadrowe

 • przygotowanie kompletu dokumentów wypełnianych przez kandydata do pracy a później pracownika, potrzebnych do nawiązania
  stosunku pracy; zadbamy, aby zestaw pozyskiwanych informacji był zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • zgłaszanie do ZUS pracowników, członków ich rodzin, dokonywanie zmian w zgłoszeniach, wyrejestrowywanie z ubezpieczeń
 • monitorowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych, szkoleń BHP
 •  sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz dokumentów związanych ze zmianą ich warunków w trakcie zatrudnienia
 • rozliczanie czasu pracy, ewidencjonowanie i rozliczanie absencji pracowniczych

usługi płacowe

 • naliczanie wynagrodzeń i przygotowanie list płac w oparciu o wytyczne klienta, zgodnie z przepisami prawa pracy oraz aktami
  wewnętrznymi
 •  rozliczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłat zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich
 •  przygotowywanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS, deklaracji ZUS IWA
 • sporządzanie miesięcznych informacji o wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie zobowiązań wobec PFRON, PPK
 • sporządzanie raportów płacowych, zgodnie z potrzebami klienta
 •  wystawianie zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodów
 • przygotowywanie dla pracowników informacji o naliczonym wynagrodzeniu oraz dokonanych potrąceniach (tzw. paski wynagrodzeń)
 •  wsparcie działu księgowego, przygotowywanie list plac z podziałem na miejsce powstawania kosztów
 • coroczne sporządzanie deklaracji podatkowych: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR

szkolenia

 • ustalanie wymiarów i limitów urlopów, prowadzenie kartotek urlopowych
 • bieżąca obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji do PFRON
 •  sporządzanie raportów statystycznych do GUS
 • opracowanie raportów i zestawień zawierających dane kadrowe, zgodnie z potrzebami klienta
 • wystawianie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie
 • wystawianie świadectw pracy
 •  wsparcie w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, przygotowanie firmy do kontroli PIP, ZUS, US, Straży Granicznej, na życzenie klienta
  reprezentowanie firmy przed kontrolującymi, dostarczanie niezbędnych dokumentów, udzielanie wyjaśnień
 • doraźne zastępstwo pracowników działu kadr
 • bieżące konsultacje z zakresu prawa pracy, podatków, ubezpieczeń społecznych, RODO
kadry

Usługi doradztwa HR i doradztwa personalnego

Doradztwo personalne to zestaw usług świadczonych przez osobę znającą rynek pracy, specyfikę branży klienta oraz metody pozyskania,
zatrzymywania, szkolenia pracownika, na rzecz podmiotu, któremu takie wsparcie jest potrzebne.
Doradztwo jest procesem dynamicznym i złożonym, który może być przeprowadzany jedynie przez osobę posiadającą odpowiednie
kompetencje zarówno miękkie, np. kreatywność, praca pod presją, jak i twarde, np. specjalistyczna wiedza.

Doradca personalny to osoba otwarta na ludzi, potrafiąca wsłuchać się w potrzeby i oczekiwania pracowników, która na tej bazie zaprojektuje,
zakomunikuje i wprowadzi zmiany, których oczekuje klient. Całość tych działań ma owocować powstaniem kadry, która zagwarantuje sukces przedsiębiorstwa.

Audyt wewnętrznej obsługi kadrowo-płacowej

 • sprawdzenie prawidłowości prowadzonej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • sprawdzenie poprawności naliczania wynagrodzeń pod kątem ich zgodności z zawartymi umowami, przepisami prawa pracy i obowiązującymi regulaminami
 • sprawdzenie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych

Audyt i modyfikacja istniejących, lub opracowanie nowych wewnątrzzakładowych przepisów prawa

 • optymalizacja lub opracowanie Regulaminu pracy
 •  optymalizacja lub opracowanie Regulaminu wynagradzania
 • przegląd struktury organizacyjnej, opisów stanowisk

Audyt i modyfikacja poszczególnych funkcji personalnych

 • analiza przebiegu procesu rekrutacji i selekcji pracowników, stworzenie odpowiednich procedur gwarantujących ochronę danych
  osobowych
 • analiza przebiegu procesu onboardingu, stworzenie procedur wdrażania pracownika
 • analiza przebiegu procesu szkoleń i rozwoju, stworzenie procedur, planu szkoleń, budżetu szkoleń
 • analiza przebiegu procesu offboardingu, stworzenie procedur na wypadek odejścia pracownika, ankiety przyczyny odejść

Wsparcie w procesach rekrutacyjnych

 • analiza stanowiska pracy i przygotowanie profilu kandydata
 •  sporządzenie oferty pracy, ogłoszenia rekrutacyjnego
 • dobór kanałów i metod rekrutacji
 • zbieranie, analiza i selekcja ofert
 • wstępny wywiad sprawdzający wymagane kompetencje

Wsparcie w zakresie budowania wizerunku pracodawcy

 • sporządzenie ankiety satysfakcji pracowników i przeprowadzenie badania,
 • usprawnianie komunikacji,
 • budowanie ścieżek awansu zawodowego,
 • przegląd i dobór benefitów
 • przegląd i projektowanie systemów motywacyjnych
 • inne działania, zgodnie z potrzebami pracodawcy
szkolenia dla pracowników iława

usługi szkoleniowe

Aby efektywnie pracować na sukces organizacji zarówno zarządzający, jak i pracownicy potrzebują wiedzy na temat najnowszych regulacji
prawnych i umiejętności, które pozwolą tę wiedzę wdrożyć i swobodnie z niej korzystać.
By w codziennej pracy i nie tylko biegle poruszać się wśród przepisów i aktów prawnych proponuję Państwu systematyczne uzupełnianie
wiedzy na temat najnowszych regulacji prawnych. Zapraszam więc do udziału w szkoleniach z zakresu prawa pracy, umów cywilnoprawnych,
rekrutacji czy ochrony danych osobowych.

Swoją pracę opieram na wykładach popartych przykładami, warsztatach, mowach motywacyjnych czy indywidualnych konsultacjach. Wyróżnia mnie wiedza, wieloletnie doświadczenie i kompetencje pozwalające efektywnie wprowadzać zmiany wspierające rozwój moich Klientów w ich pracowników. Wyznacznikiem jakości mojej pracy i powodem do satysfakcji są opinie uczestników szkoleń i warsztatów oraz zadowolenie Klientów.
Jako trener mam zawsze na uwadze najwyższe standardy branży szkoleniowej oraz indywidualne potrzeby moich Klientów.

Szkolenia z prawa pracy

 • przeszkolenie kadry zarządzającej z podstaw prawa pracy (zasady zawierania umów, uprawnienia pracownicze, zasady rozliczania czasu
  pracy i usprawiedliwiania nieobecności, uprawnienia urlopowe i zasady udzielania urlopów, zasady zwalniania…)
 • szkolenia dla przedsiębiorców jako pracodawców z zakresu praw i obowiązków pracodawcy i pracownika
 • szkolenia wstępne dla pracowników z zakresu prawa pracy i regulaminów wewnętrznych

Współpraca z jednostkami szkoleniowymi

 • prowadzenie kursów kadrowo-płacowych,
 • szkolenia w ramach projektów z dofinansowania UE, PUP, np. z zakładania działalności gospodarczej
 • prowadzenie szkoleń z metod rekrutacji i selekcji pracowników
 • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych
kadry

Usługi Ochrony Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych to zbiór przepisów i regulacji prawnych, które mają na celu ochronę prywatności osób fizycznych. W Polsce kwestie ochrony danych osobowych reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, która weszła w życie 25 maja 2018 r.  Jednak w wielu innych przepisach pojawiają się kwestie ochrony danych, np. w Ustawie kodeks pracy, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawie prawo telekomunikacyjne…

Dnia 25 maja 2018 zaczęło obowiązywać też tzw. RODO — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
Ciężko jest wskazać podmiot, przedsiębiorcę, który nie przetwarza danych osobowych i którego przepisy o ochronie danych osobowych by nie obowiązywały. Warto więc wiedzieć, czego dokładnie dotyczą powyższe dokumenty i w jaki sposób te regulacje wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie.

audyt rodo

 • sporządzenie mapy procesów przetwarzania danych
 • analiza dokumentów, np. umów, regulaminów, procedur, upoważnień pod względem zgodności z RODO
 • weryfikacja kluczowych miejsc, np. serwerownia, archiwum, dział personalny pod względem stosowanych zabezpieczeń
 • przegląd technicznych środków ochrony danych osobowych
 • weryfikacja kluczowych osób w firmie pod kątem stanu wiedzy z zakresu RODO

Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych

 • przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu RODO
 • opracowanie Rejestru Czynności Przetwarzania
 • opracowanie wzorów klauzul, zgód, upoważnień, umów
 • opracowanie procedur, instrukcji, zaleceń w postępowaniu z dokumentacją i danymi zgromadzonymi w wersji elektronicznej
 • opracowanie instrukcji postępowania na wypadek incydentu związanego z ochroną danych osobowych
 • opracowanie zasad kontaktu z osobami, których zgromadzone dane dotyczą
  w wersji rozszerzonej opieka Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
 • zadania zgodne z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 • bieżące konsultacje, udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości zakresu ochrony danych osobowych

szkolenie rodo

 • przeszkolenie osób przetwarzających dane osobowe, tj. pracowników, właścicieli procesów, kadry zarządzającej
 • przeprowadzenie warsztatów: analiza dokumentów, procedur, zabezpieczeń stosowanych u klienta pod kątem zgodności z RODO
 • przygotowanie osób przetwarzających dane osobowe do świadomego postępowania z danymi i planowania działań chroniących dane
wyślij zapytanie

zapytaj o ofertę

Wysłanie zapytania pozwoli na dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb firmy.